Posted in Դաստիարակների վերապատրաստւմ

Պատրաստվում ենք զատկածեսին

Ինչպես ամեն օր՝ այսօր էլ սկսեցինք նախավարժանքով։ Մի լավ մարզվելուց հետո նախաճաշեցինք ու անցանք գործի։ Ծաղկազարդի ծեսին ընդառաջ զարդարեցինք մեր ծառը ադի֊բուդիներով։

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s