Posted in Դաստիարակների վերապատրաստւմ

Փոքրիկ հետազոտողները

IMG_1508

Օրը սկսեցինք ուրախ նախավարժանքով: Ածիկը ջրեցինք, խոշորացույցով ուսումնասիրեցինք ծիլերը:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s