Posted in Դաստիարակների վերապատրաստւմ

Համբարձման ծես

57E8437D-D54C-4F25-B936-86D35014088A
Օրը սկսեցինք դրսում  նախավարժանքով։ Համբարձման ծեսին ընդառաջ՝ տիկին Մարինեի հետ միասին, երգելով պսակ պատրաստեցինք և դրեցինք մեր գլխին:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s